2020 Serhat Özyar Genç Bilim İnsanı Onursal Ödülü

Dr. Bige Vardar “Sinaptik modülasyonun bedenduyusu kortikal nöronlarının titreşimsel yanıtları üzerindeki etkisinin mikroenjeksiyon, mikrouyarım ve hesaplamalı model ile incelenmesi” başlıklı doktora tezini Boğaziçi Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü’nde Prof. Dr. Burak Güçlü danışmanlığında Mayıs 2019’da tamamladı. 

Disiplinler arası bu çalışmada, titreşimsel uyarılara beyin bedenduyusu merkezinde bulunan duyusal korteks nöronlarının tepkileri deneysel çalışmalarla (sıçan deneyleriyle) araştırılmıştır. Daha sonra benzer uyarı durumunda nöronların ateşlemesini etkileyecek iki farklı koşulda (ilaçlı mikroenjeksiyon ve elektriksel mikrouyarım) nöron tepkileri analiz edilmiştir. İlaçlı mikroenjeksiyon uygulamasında nöron ateşlemesini etkileyecek ilaç/moleküller (bikukulin, AMPA, NMDA gibi) kullanılmıştır. Bedenduyusunda kolinerjik sistemin rolü, kolinerjik sistemle ilgili beyin bölgesi (bazal önbeyin) uyarıldıktan sonra bedenduyusal kortikal nöronlarından kayıt alınarak incelenmiştir. Elde edilen sonuçlar, geliştirilen hesaplamalı model ile doğrulanmıştır. Böylece, duyu bölgesinin çalışma prensibinin anlaşılması sağlanmış ve bu özgün bilgiye dayalı hesaplamalı model, dünyada ve ülkemizde popüler olmaya başlayan nöroprotez alanına da katkı sağlayacaktır. Bunların yanı sıra, kullanılan diğer bir yöntem olan mikrouyarım birçok hastalığın tedavisinde sıklıkla kullanılan bir yöntem olması sebebiyle bu çalışmadan elde edilen sonuçlarla yeni tedavi yöntemleri geliştirilmesi mümkündür. Adayın doktora çalışması temel bilim alanında literatüre katkısının yanında, gelecekte geliştirilebilecek özellikli ilaçlar için bilinmeyen bir alanda yeni bilgiler kazandırmıştır. Dr. Bige Vardar bu doktora tezi kapsamında 2 uluslararası dergi makalesi, 13 uluslararası konferans bildirisi üretmiştir.